امروز: پنج شنبه 23 آبان 1398 برابر با 14 نوامبر 2019

          اقلیم کردستان

          اقلیم کردستان (116)

ناظم دباغ، نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران در گفت وگو با «شرق»: جغرافیا به ما تحکم مي کند

درحالي کــه رســانه هاي آنالیــن پــر از تصاویر متأثرکننده از خشــونتي اســت که این روزها توسط ارتش ترکیه به کردهاي ســوریه هموار شــده است. نژاد ترک و کردي که سال هاســت در حال مبارزه با یکدیگر هستند، بار دیگر در شمال شرق ترکیه در حال مبارزه اند. در آخرین تصمیمات، ترکیه با روســیه و آمریکا توافقاتي در مورد منطقه مرزي انجام داده اند که ترک ها با نظارت آمریکا در آن مســتقر شــوند و کردها به خــارج از آن منطقه مهاجــرت کنند. عمال ترکیه در حال مهندســي منطقه مرزي خود با سوریه از منظر نــژادي، قومي و جمعیتي اســت. در مورد آنچــه رخ داده، از آغاز عملیات تا ادامه آن، با ناظم دباغ، نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران صحبت ُ کردیم. او معتقد اســت جغرافیاي منطقه کردي این وضع فعلي را به آنها تحمیل کــرده و البته اتفاقات ریزودرشــتي که در تاریخ این منطقه رخ داده است. شاید نگارش متن این مصاحبه براي مخاطب اندکي متفاوت باشد، چون ســعي کردیم به گویش کردي ایشان وفادار باقي بمانیم.

متأســفانه بار دیگر شــاهد یک حادثه کردي در منطقه هســتیم. به نظر شما چرا دوباره ترکیه دســت به حمله به منطقه کردي زده و شما نقطه حرکت این اتفاق را در چه مي بینید؟

بــه نظــرم آن سیاســتي که امــروز ترکیــه دارد انجامش مي دهد نه تازه اســت نه اولش است و نه ُ آخرش، چون مســئله کرد در خاورمیانه و در ترکیه، یک موضوع زنده اســت، هر روز، هر ماه و هر ســال وقتي شــرایطي پیش بیاید، ممکن اســت رخ بدهد. در طولي تاریخ، کــرد از فرصت هایي که پیش آمده، سعي کرده اســتفاده کند تا اســتقالل قومي داشته باشــد. خب، در منطقه بعد از جنگ خلیج [فارس] اقلیم کردســتان عراق به وجود آمد، بعدا خودشان علیه سوریه اقداماتي انجام دادند، نه فقط خودشان، حتي اروپایي ها، حتي عربســتان و کشــورهاي عربي گفتنــد در مدتي ما بشــار اســد را ســاقط مي کنیم. خب این فضا باعث شــد گروه هــاي مختلف وهابي و ســلفي، به وجود بیاید و یک جور وحدت میان این گروه هاي مسلح به وجود آمد که داعش را به وجود آوردنــد. کردهاي ســوریه در آن زمان باز فرصتي به دســت آوردند و با داعش جنگیدنــد، اما گویا فقط وظیفه شــان این بود که از منطقه خودشان حمایت کنند و اجــازه ندهند دولت ســوریه برگردد و اجازه ندهند آنجا داعشي ها و القاعده رشد کنند .

 یعني کردها هدفشــان این بــود که مراحل استقالل را طي کنند؟

نه مســئله اســتقالل نبود. اگر دقت بفرمایید در طول تاریــخ، کرد به اندازه اي که بــه دنبال حمایت از خودش و به دســت آوردن حقــوق خودش بوده به عنوان بشــر، ســعي نکرده که دولت داشته باشد، ولي شــرایط و عواملي به وجود مي آیــد که آنها را تشــویق مي کنــد که دولتي داشــته باشــند. ما هم خواستاریم. متأسفانه کشــورهایي که منافع ویژه اي در منطقــه داشــتند به نحــوي کردها را ســاپورت کردنــد، ولي چون که ســاپورت آنها سیاســي نبود امروز شــاهدیم آمریکایي ها خودشــان هم همکار ترکیه شــدند، هم عقب نشیني کردند و باعث شد که ترکیــه یک بار دیگر به آن منطقه حمله کند. چون از آینده آن منطقه ترس دارد. اگر کردها فردا در سوریه صاحب دولت بشــوند چه اثرگذاري ای درون کردها دارد، در ترکیــه یا مثال االن کــه علیه کردهاي عراق هســتند. به همین دلیل، به نظرم ترکیه این فرصت را پیدا کرد. شــاید ما امروز توافق هاي پشــت پرده را ندانیــم، ولي حتما ترامپ الکــي تلفني به اردوغان قــول نمي دهد کــه عقب نشــیني کنند یا شــاید از عقب نشیني سوءاستفاده کرده یا نه؟ طبق توافقاتي آن حدي بهش اجازه داده شــده کــه بیاید در عمق ســوریه. خب اینها باعث شــد که کردها در سوریه شــروع کنند به مقابله به مثل، بــه نظرم دلیلش هم همین است که اجازه نمي دهند اداره مستقل کردي به وجود بیاید تا کرد هرجایي دیگر باعث تشویق کرد ُ قسمت دیگر شــوند که به فکر تشــکیل دولت کرد دموکرات شوند. اگرچه ما شاهدیم امروز مخصوصا در اقلیم کردستان که بهترین منطقه اي که کرد آنجا اداره مســتقل در چارچوب فدرالیسم و در چارچوب قانون اساســي عراقي داشته باشــد تأکیدش بر این است که ما به دنبال راه حل سیاسي هستیم که طبق قانون اساســي این کشور باشــد که حقوق کردها در آن ثبت شده.

کردها الان در ســوریه مجبور شده اند دوباره به تعامل با دولت اسد بپردازند تا از آنها حمایت کنند. تجربه شکســت خورده برگزاري رفراندوم استقلال را هم یک ســال ونیم پیش داشتیم. چرا کردها مدام آزمون وخطــا مي کنند؟

اگر تعامل با دولت سوریه را دو، سه ماه پیش که در وضعیت عادي بودند با بشار اسد انجام مي دادند بیشتر به نفعشــان نبود تا اینکه الان مي خواهند این کار را انجام دهند؟ کارهایي که کردهــا دارند انجام مي دهند، نتیجه فشــاري اســت که روي آنهاســت. گفتــم کردها از فرصت هایــي که پیش مي آید مي خواهند اســتفاده کنند ولي متأســفانه کرد تجربــه خاصي و زیادي به دست نیاورده در طول تاریخ. البته ما در تاریخ تجربه زیادي داریم. در جنگ جهانــي اول و جنگ جهاني دوم، در جنــگ خلیــج [فارس] هم تجربــه داریم. اما همین شــرایطي اســت که اکنون پیش آمده. ما بدون توافق سیاسي شروع کردیم به همکاري براي سرکوب کردن دشــمن خودمان، به همین دلیل وقتي کل اروپایي هــا جمع شــدند، ترکیه هــم همین طور عرب هاي ســعودي هم همین طور، گفتند در مدتي کوتاه بشار ساقط بشه، خب کردها تو جایي که زندگي مي کننــد حق تبعیــت اون پیشــوا رو ندارند، یعني حق زندگــي، حق کارمندي، حــق دریافت خدمات، حق هیچي نداشــتند، این فرصــت که به وجود آمد خب چرا جزء هم پیمان هایي که قدرتشــان بزرگ تره نشــویم، آنها قول مي دهند که آینده ما آینده خوبي باشــد. حاال امروز شــاهدیم ترامپ برمي گرده میگه تــو جنگ جهاني اول و دوم کردها با آمریکایي ها کار نکردند، مگر ما کردهــا، دولت بودیم؟ کرد به عنوان هم نیشــتماني، هم وطنــي عراقي، ایراني، ســوري، ترکي جزء ارتش رســمي اون دولت بوده. به عنواني فردي تو اون ارتش شــرکت کردند، هرجا اون ارتش عراقي رفته، شــرکت کرده تو یک جنگی بین المللي یا تو یک جنگی اقلیمي، کرد هم بوده ولي او جرئت نداشــته بگه من به عنوان یک کرد با شــما هســتم به عنــوان هم میهن، به عنوان کشــوري که تبعیت و شناســنامه اش دستشــه، به جنگ رفته. ولي امروز شــرایطي پیش آمده تــو اقیلم کردســتان که میشــه به عنوان پیشــمرگ هاي کــرد همــکار باشیم. تو سوریه شرایطي پیش اومده و نیرو تشکیل شده وقتي اروپایي هــا و آمریکایي هــا نیاز بــه کمک بــا محلي ها داشــته باشن، بومي خودي باشن. خب کــرد آمادگــي داره کمک بکنه چون که مــا از روز اول داعش و دشــمن دونســتیم، به همین خاطر از ســوریه رفتن به جنگ داعــش. در جنــگ داعــش تو اقلیم کردســتان ۱۱هــزارو ۵۰۰ شــهید دادیم، ۲۳ هزار زخمي دادیم. خب تو سوریه هم همین طور. ما خون دادیم آنها اســلحه دادن. خب باید اسلحه دستم باشد که بجنگم. ولي متأســفانه بي نمکي و بي وفایي کردند. دلشــوره از این اســت که وقتي جنگ تمام مي شود، دیگر کردها رو کنار مي گذارند، از این اتفاقات تجربه مي گیریم. 

 دربــاره همین دو ســه مورد اخیــر، دیدیم کــه آمریکایي هــا آنجایي که خطر بــراي کردها پیش مي آید، پشتشــان را خالــي مي کنند. من از صحبت هاي شــما این را برداشت کردم که هنوز هم حمایــت آمریکایي ها براي تشــکیل دولت امیدوارید. درست برداشت کردم؟

نه، در طول تاریــخ هیچ وقت اعتماد و امیدي به آن کشورها نداشتم، چرا؛ چون تاریخ مطالعه کردم. تاریخ کــرد در خاورمیانــه اگر به صدها ســال قبل برگردیم، تو جنگي هوالکو، تو جنگي چنگیزخان، تو جنگي اســکندر مقدوني، تو جنگي مغول، تو جنگي بین ســلطان عثماني و شاه عباس تو همه ما شرکت داشــتیم، ولي هیچ کــدام از اســتحقاقات و حقوق خودمان را طبق توافقاتي که داشــتیم نگرفتیم. در جنــگ جهاني اول، ســایکس پیکو بــراي چي بود؟ اونجا قول ندادن با کردها دولت کردي تشکیل بدن حتي قول دادن که اســتفتا بشــه تو عراق. خب چه کاري کردند کردســتان رو تقسیم کردند بعد از جنگ جهاني دوم همین طور. روســیه از قاضي محمد کرد در مهاباد براي تشــکیل دولتي کردي پشتیباني کرد، ولي وقتي به منفعت خودش رســید، عقب نشــیني کرد و قاضي محمد اعدام شد. بعــدا انگلیس در عراق آمد حقــوق عراق را در دســت گرفت و از ملک محمود ساپورت کرد، ملک محمود به عنوان ملک کردســتان در سلیمانیه اعالم حکومتي کردستاني کرد، باز هم هواپیماي انگلیسي آمدند ملک محمود را اســیر کردنــد و بعدا او فوت کرد. بعــدا کودتاي عبدالکریم قاســم که شــد، در کودتا کرد شــریک شد چون احســاس کرد شرایطي پیش میاد اون نظام را ســقوط بدیم، کرد شریک شد تا بتونه با این شــراکت حقشــو بگیره. ولي چه کاري کردند، هیچي. با فروپاشــي صدام حسین هم بحث همین طور بود، قدرتمندترین نیرو در عراق، کرد بود. تا امروز که بیست و خرده اي سال گذشته چه تضمیني از عراق به صورت قطعي گرفتیم. ولي همین به نظر من تاکتیکي و مرحله ای اســت. مــا در عراق قانون اساسي داریم و حقوق شده که ما نیازش داریم، خب بیان اجــراش کنن. به همین خاطر مــا کردها درک مي کنیم و لمس مي کنیم که چه کســي باوفاســتا بي وفاســت؟ ولي گفتم ما تو شرایطي هستیم که وقتــي مي افتیم توي چاه خب ســعي مي کنیم اول خودمــون رو نجات بدیم، بعدا ســعي مي کنیم که حقوق خودمونو بگیریم.

بســیار خب نظرتان را درباره توافق کردهاي ســوریه با دولت اســد نگفتید؛ انتظار دارید این توافق به نتیجه خوبي برسد و کردها کمتر آسیب ببیند

ببیند. من انتظار دارم آسیب کردها از جنگ کمتر بشود، ولــي فکر مي کنم رســیدن به حقوقشــان هم کمتر باشــه، چراکه در شــرایطي که کردهاي اونجا دارن با ســوریه توافق مي کنند، قبال اون شرایط زیاد پیش آمده، به عهدشــان وفا نکردند، ولي امروز با تســلط روسیه در منطقه زیاد توافقات سیاسي نیست، بلکه توافقات نظامیــه، از توافقات نظامــي همین حرف ترامپ درمیاد که میگه ما اسلحه دادیم پول دادیم، دیگه تمام شد.

وقتي که در شــرایط بحراني نظامي هستید، نمي شود انتظار توافق سیاسي داشت؛ مي شود؟

گفتــم به همین دلیل ما نرفتیم توافقات سیاســي انجــام بدهیم؛ ولي مــن اینجا تأکیــد مي کنم که اگــر در آینده راه حل سیاسي که مورد رضایت طرفین باشــد، به دســت نیاید، باز این مشــکالت بروز مي کند. یعني جنگ تمام شــدني نیست، در طــول تاریخ این بــوده؛ ولي اتفاقاتــي پیش آمده، ســرکوب شده؛ ولي بعدا که فرصتي پیدا شده، زنده شده.

 

--///ما ترکیه را درک مي کنیم. به خاطر موضوع پ ک ک بیشتر از ۳۰ سال است که در ترکیه مي جنگند، هر سال یک بار، دو بار حمله کرده؛ ولي نتیجه اش چه شده؟ فقط این کافي است که مي گوییم ۳۰ سال است. یعني چه؟ یعني از روز اول تا امروز این حمله ها نتیجه اي نداده. چه ترکیه چه پ ک ک به خواسته خودشان نرسیدند. درباره این موضوع اگر راه حل سیاسي قطعي در چارچوب قانون اساسي پیدا نکنند، مسلم است که باز زنده مي شود///--

بســیار خــب. مي خواهــم بپردازیم به پیش زمینه پ ک ک در ترکیــه. وجود این خطر براي ترکیه را چقدر در اقدام به حمله مؤثر مي دانید؟ ترکیه همین ادعا را در زمان حمله به عفرین هم داشت.

ما هم این نگراني ها را داریم و درک مي کنیم، چه ترکیه باشد چه ایران. ُ کال جغرافي کرد در منطقه تقســیم شــده است. این نگراني هم نگراني ماست از اقلیم کردستان هم نگراني کشورهاي همسایه اســت. ما ترکیه را درک مي کنیم. به خاطر موضوع پ ک ک بیشتر از ۳۰ سال است که در ترکیه مي جنگند، هر سال یک بار، دو بار حمله کرده؛ ولي نتیجه اش چه شده؟ فقط این کافي اســت که مي گوییم ۳۰ سال است. یعني چه؟ یعني از روز اول تــا امروز این حمله ها نتیجه اي نداده. چه ترکیه چه پ ک ک به خواســته خودشــان نرسیدند. درباره ایــن موضوع اگر راه حل سیاســي قطعي در چارچوب قانون اساســي پیدا نکنند، مسلم است که باز زنده مي شود.

 

شــما نماینــده اقلیم کردســتان عــراق در ایران هســتید. بفرمایید دفتر اقلیم در اربیل چه رایزني هایــي کرده؟ آیا آقــاي بارزاني براي حل مسئله تالشي کرده، تاکنون ما فقط بیانیه سیاسي از سوي اقلیم را دیده ایم.

به نظرم خود بیانیــه و اطالعیه گام اولیه خوبي اســت. حکومت اقلیم کردســتان چه رئیس اقلیم چه نخســت وزیر به عالوه رئیس احزاب کردســتاني همه شــان اطالعیه اي صادر کردند، مسلم است که پیرو اطالعیه حتما حمایت سیاســي هم وجود دارد که از طرفیني کــه با آنها رابطه دارند، درخواســت کنند تا فضایي براي مذاکره ایجاد شود. همه پیام ها در اقلیم کردستان پیام توقف جنگ است؛ چون اوال جنگ ویراني و کشت و کشتار به وجود مي آورد. جنگ آوارگي مي آورد. به عالوه ایــن چیز مهم در منطقه، داعش اســت. پیش مرگان اقلیم کردســتان قرباني دادنــد و نیروهاي کرد ســوریه و کوبانــي با داعش مبارزه کردند و توانســتند داعش را سرکوب کنند. تا این لحظه ما فقط در جنــگ علیه داعش برنده ایم؛ ولي براي نابود کــردن و از بین بردن داعش نه؛ چون که باید به فکر دالیل به وجود آورنده داعش باشــیم. اگر آن دالیل از بین نرود، هر وقتي شرایط فراهم شد، دوباره زنده مي شود؛ چون یک جور ایدئولوژي است. به همین خاطر امروز اقلیم کردستان هدف و آرمانش این اســت که این جنگ متوقف شــود و تأکیدمان بر مسئله مبارزه علیه تروریسم داعش باشد.

 

 خب ممکن است ســفر یا مذاکره اي در پیش باشد از سوي طیف اقلیم کردستان عراق با ترکیه بــراي توقف این موضوع یا مثــال از دولت عراق بخواهید که در این باره کمکي بکند یا نیرو و کمک نظامي اعزام کنید؟

نه، ما در حوزه نظامي دخالت نمي کنیم. مسائل دیگــر از راه هــاي مختلف پیگیري مي شــود. من از این تماس ها اطالعي نــدارم. رابطي که بین ترکیه و عراق و کشورهاي دیگر وجود دارد، آن رابط دارد کار خودش را انجام می دهد.

برخــي موج هاي رســانه اي دربــاره تحریم کاالهاي ترک در حمایت از کردهاي سوریه به راه افتاده است. نظر شما چیست؟ 

مــا گفتیــم کــه احساســي کار نمي کنیــم. مــا نمي توانیــم کاالهاي ترکــي را تحریــم کنیم؛ چون یــک روز ترکیــه با کردهــا در ســوریه مي جنگند یا فردا اتفاقــي در ایران پیش بیایــد... . ولي به لحاظ معنوي و روحي، احساساتي را که دارم، در اطالعیه بیان مي کنم؛ مثال وقتي که اقلیم کردســتان میزبان پناهنده هاي کرد سوریه مي شود. در اقلیم کردستان خود به خود این کارهاي انساني انجام مي شود؛ مثال گروه هاي پزشکي و درماني مي روند آنجا، زخمي ها را درمــان مي کنند؛ ولي من به صورت احساســاتي نمي توانم بگویم فردا نیروهاي پیش مرگ مي فرستم با کردهــاي ترکیه یا بــا کردهاي ســوریه در جبهه بجنگند. این کار باعث مي شــود من از بین بروم؛ ولي کال حفظ خودم و منفعت همه را در همراهي کردن مي بینم؛ نه دشمني کردن.

برایم جالب اســت که به قطعیت مي گویید نمي توانیــد درباره مــراوده با ترکیــه تصمیمي بگیرید.

نه، نمي توانیم. نیازهاي اساســي اقلیم کردستان عراق در شرایط کنوني بیشتر از ترکیه مي آید.

نه از عراق، نه از ایران؟

نه، مثــال در اقلیم کردســتان باالي هــزارو ۷۰۰ شــرکت ترک فعال است؛ ولي شــرکت هاي ایراني در درجه دوم هســتند؛ اما به حدود ۳۰۰ شرکت هم نمي رســد. حاال شــما نتیجه کار هزار و ۷۰۰ شرکت را با ۳۰۰ شــرکت برآورد کنید. موضوع دوم، مسئله ارتباطات خارجي ما اســت. ایران تحریم اســت، به خاطر همین هم مشــکالت زیادي دارد. سوریه هم مشــکل جنگ و درگیري و تحریــم دارد. خب کدام راه براي اقلیم کردســتان عــراق مي ماند؟ گفتم ما جغرافیاي حساسي داریم. این جغرافي به ما تحکم مي کند. مــا از این کارها نمي توانیم انجام بدهیم. نه اینکه نمي خواهیــم، نمي توانیم. حتي اگر بخواهیم، نمي توانیم.

 

 

روزنامه شرق شماره ٣٥٦٠ تاریخ ٠٨/٠٨/٩٨  صفحه ١٥

اسامی مستندهایی که در بخش «سینمای جهان» جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه روی پرده رفتند

منصور جهانی ـ 21 فیلم‌ مستند کوتاه و بلند در بخش رقابتی «سینمای جهان» در چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه روی پرده رفتند و جایزه صنوبر طلایی این رویداد سینمایی را دریافت کردند. 

به گزارش ستاد خبری جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه، 21 فیلم‌ مستند کوتاه و بلند از کارگردانان کشورهای مختلف جهان، در بخش رقابتی «سینمای جهان» (بین‌الملل) در چهارمین جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه Slemani روی پرده رفتند و جوایز این رویداد سینمایی را دریافت کردند، از جمله؛ جایزه صنوبر زرین بهترین فیلم مستند سینمای جهان، به فیلم مستند «کره زمین» Terra به کارگردامی «جولیان کوشنارینکو» Julia Kushnarenko از روسیه و همچنین لوح تقدیر این بخش از جشنواره، به فیلم مستند «دلبند» به کارگردانی یاسر طالبی از ایران اهدا شد.

اعضای داوران فیلم‌های مستند بلند بخش رقابتی «سینمای جهان» و «سینمای کُردی» چهارمين دوره جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه عبارت بودند از: خانم «آنوما راجاکارونا» Anomaa Rajakaruna کارگردان و تهیه‌کننده ـ رئیس هیئت داوران از کشور سریلانکا، مهرداد اسکویی ـ کارگردان، تهیه‌کننده، پژوهشگر و عکاس از کشور ایران و خانم «اعتامی بُرجان» Etami Borjan استاد مطالعات فیلم دانشگاه زاگرب ـ از کشور کرواسی. 

21 فیلم‌ مستند کوتاه و بلندی که در بخش رقابتی «سینمای جهان» در چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه روی پرده رفتند، عبارت بودند از: فیلم «شادی» Bliss به کارگردانی «آرینی فیلیکی» Irene Felici از لهستان به مدت 19 دقیقه، فیلم مستند «دلبند» Beloved به کارگردانی یاسر طالبی از ایران به مدت 54 دقیقه، فیلم «صدایی در سکوت» Voices From The Silence به کارگردانی «جوشوا وهلین» Joshua Wahlen و «الیساندرو سدیتا» Alessandro Seidita از ایتالیا به مدت 54 دقیقه، فیلم «خوان بریتو: تامیا» Juan Brito: Tamia به کارگردانی «آلفونسو پالازون میسیگور» Alfonso Palazón Meseguer از اسپانیا به مدت 24 دقیقه، فیلم «پروانه آبی» Blue Butterfly به کارگردانی «اوکان ارونسال» Okan Erünsa از ترکیه به مدت 24 دقیقه، فیلم «عروسی پسر زینت» Wedding of Zinat's Son به کارگردانی فرهاد وراهرام از ایران به مدت 56 دقیقه، فیلم «تخم دایناسور» The Dinosaur Egg به کارگردانی «جوسفینا ریکیو» Josefina RECIO از آرژانتین به مدت 69 دقیقه، فیلم «کالاراسی ـ خاکی در برابر در بهشت» Călărași - A Land By The Gate Of Heaven به کارگردانی «دومیترو گروسی» Dumitru Grosei از مولداوی به مدت 52 دقیقه، فیلم «خاک» Terra به کارگردانی «جولیا کوشنارنکو» Julia Kushnarenko از روسیه به مدت 30 دقیقه، فیلم «پیلوتون دژی پلاستیک» Peloton Against Plastic به کارگردانی «جیمی لیپره» Jamie Lepre و «پول هیلر» Paul Hellier از آرژانتین به مدت 85 دقیقه، فیلم «آهنگ‌ها و لالایی‌هایی که من می‌خواندم» Those Songs and Lullabies I Used to Sing به کارگردانی «کومبونگ دارانگ» Kombong Darang از هندوستان به مدت 45 دقیقه، فیلم «کنده‌کاری الهی» Carving The Divine به کارگردانی «یوجیرو سکی» Yujiro Seki از ژاپن به مدت 54 دقیقه.

در بخش رقابتی «سینمای جهان» در جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه چندین مستند دیگر نیز به نمایش درآمدند، از جمله؛ فیلم «پیسکماری» PescAmare به کارگردانی «آندریا لودوویچیتی» Andrea Lodovichetti از ایتالیا به مدت 62 دقیقه، فیلم «ماراتن» به کارگردانی مرتضی حسینی‌نیا از ایران به مدت 26 دقیقه، فیلم «خانم دانچی» Danchi Woman به کارگردانی «آکیکو سوگیموتو» Akiko Sugimoto از ژاپن به مدت 66 دقیقه، فیلم «خانم‌های پادشاه مرگ» The Ladies of the King Death به کارگردانی «فابریزیو گالاتیا» Fabrizio Galatea از ایتالیا به مدت 53 دقیقه، فیلم «ضرب و شتم شدید» Strong Beat به کارگردانی «وادیم ورونتسوف» Vadim Vorontsov از روسیه به مدت 31 دقیقه، فیلم «ما سرباز بودیم» We Were Soldiers به کارگردانی «سویتلانا سمیرنوا» Svitlana Smirnova از اکراین به مدت 61 دقیقه، فیلم «همسر» Wife به کارگردانی «کریستین گاینت» Kirsten Gainet از روسیه به مدت 64 دقیقه و همچنین فیلم «لوتوس» Lotus به کارگردانی محمدرضا وطن دوست از ایران به مدت 14 دقیقه.

 

چهارمين جشنواره بین‌المللی فيلم «سليمانيه» توسط کمپانی سینمایی «مستی فیلم» با مدیریت «فؤاد جلال»، با ریاست «ملا بختیار» مسئول بخش حمایتی این جشنواره و از شخصیتهای برجسته سیاسی اقلیم کُردستان، با مدیریت هنری «دانر عمر فارس»، با مدیر برنامه‌ریزی خانم «لینا رضا» و با نمایش 134 فیلم‌ از کارگردانان 79 کشور جهان؛ در دو بخش رقابتی «سینمای جهان» (بین‌الملل) و بخش رقابتی «سینمای کُردی» (ملی) و همچنین برپایی کارگاه‌های تخصصی سینمایی و نشست تولید مشترک؛ با شعار «سرطان زمین»؛ در 5 سالن سیتی سینما، سینما سالم، سالن «ئه‌من سوور» و همچنین تالار هنر در شهر سليمانيه در اقلیم کردستان عراق برگزار شد.

 

مدیریت روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه.

اکران 35 فیلم‌ کوتاه در بخش «سینمای جهان» چهارمین جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه

منصور جهانی ـ 35 فیلم‌ کوتاه در بخش رقابتی «سینمای جهان» در چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه روی پرده رفتند و جایزه صنوبر طلایی این رویداد سینمایی را دریافت کردند. 

به گزارش ستاد خبری جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه، 35 فیلم‌ کوتاه از کارگردانان کشورهای مختلف جهان، در بخش رقابتی «سینمای جهان» (بین‌الملل) در چهارمین جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه Slemani روی پرده رفتند و جوایز این رویداد سینمایی را دریافت کردند، از جمله؛ جایزه ویژه هیئت داوران، به فیلم کوتاه «آسمینا» Asmnina به کارگردانی «دکال برنسون» Dekel Berenson از نپال و جایزه صنوبر زرین بهترین فیلم کوتاه بین‌الملل این به فیلم کوتاه «برخلاف امروز» Unlike Today به کارگردانی «آسترید منزال» Astrid Menzel  از کشور آلمان اهدا شد.

اعضای داوران فیلم‌های کوتاه بخش رقابتی «سینمای جهان» چهارمين دوره جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه عبارت بودند از: خانم «کیمبرلی کلابل» Kimberly Klabel مدیر هنری و مدیر اجرایی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه آتلانتا ـ رئیس هیئت داوران از کشور آمریکا، «جوزپ وک» Joseph vk ـ منتقد سینما از کشور هندوستان و همچنین خانم «اُزگور کجیک» Ozgur Cicek ـ استاد دانشگاه از کشور ترکیه.

35 فیلم‌ کوتاهی که در بخش رقابتی «سینمای جهان» در چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه روی پرده رفتند، عبارت بودند از: فیلم «پوست» Skin به کارگردانی «گای ناتیف» Guy Nattive از آمریکا به مدت 20 دقیقه، فیلم «بر روی مرز» On the Border به کارگردانی «وی شوجون» WEI Shujun از چین به مدت 15 دقیقه، فیلم «جؤيره كاپری» Isle of Capri  به کارگردانی «مانس برساس» Måns Berthas از سوئد به مدت 6 دقیقه، فیلم «سایه» UMBRA به کارگردانی سعید جعفریان از ایران به مدت 15 دقیقه، فیلم «طرف خود د مینور»Bright Side in D minor  به کارگردانی «خوان مارک زاپاتا» Joan Marc Zapata از اسپانیا به مدت 19 دقیقه، فیلم «رامین»Ramen  به کارگردانی «روبین سکا» Rubén Seca از اسپانیا به مدت 10 دقیقه، فیلم «جاذبه»Attrition  به کارگردانی «کلی هولمز» Kelly Holmes از فرانسه و اکراین به مدت 23 دقیقه، فیلم «ماریا در مانگروف»María de los Esteros  به کارگردانی «اوگینو گومز بوریرو» Eugenio Gómez Borrero از کلمبیا به مدت 19 دقیقه، فیلم «از بین بردن»Swept Away  به کارگردانی «توماس گراسکویر» Thomas Grascoeur از آمریکا و فرانسه به مدت 12 دقیقه، فیلم «فردا آن روزی است که منظر آن هستیم» Tomorrow Might Be the Day  به کارگردانی «جوسیفا کلستین» Joséfa Celestin از اکراین به مدت 19 دقیقه، فیلم «مثل امروز نه» Unlike Today به کارگردانی «آسترید منزل» Astrid Menzel از آلمان به مدت 21 دقیقه، فیلم «آیرینی» Irinyi به کارگردانی «نیکول سیبولیا» Nikol Cibulya از مجارستان به مدت 24 دقیقه، فیلم «سانچو»Sancho  به کارگردانی «هوگو د ل ریوا» Hugo De la Riva از اسپانیا به مدت 13 دقیقه، فیلم «باز نشده» Unfolded به کارگردانی «کریستینا پیچی» Cristina Picchi از ایتالیا به مدت 15 دقیقه، فیلم «آقای هندرسون»Monsieur Henderson  به کارگردانی «توماس سچوی» Thomas Scohy از فرانسه به مدت 15 دقیقه، فیلم «دـ مینور»D-Minor  به کارگردانی «دوریا لاسزیلو گولیاس» DÓRA LÁSZLÓ-GULYÁS از لهستان به مدت 18 دقیقه.

در بخش رقابتی «سینمای جهان» جشنواره فيلم سليمانيه چندین فیلم کوتاه دیگر نیز به نمایش درآمدند، از جمله؛ فیلم «ارتباط اول»First Communion  به کارگردانی «آیناسیو لاسیرا» Ignacio Lasierra از اسپانیا به مدت 21 دقیقه، فیلم «هرگز» LA FIEVRE به کارگردانی «خوان ماریا فلورس میراندا» José María Flores Miranda از اسپانیا به مدت 20 دقیقه، فیلم «دو کلمه» Two Words  به کارگردانی «جسپر امبورگ» Jesper Emborg از انگلستان به مدت 23 دقیقه، فیلم «اشمینا»Ashmina  به کارگردانی «دکال برنسون» Dekel Berenson از نپال به مدت 16 دقیقه، فیلم «پیچ خورده» Screwed  به کارگردانی «تام سچیجف» Tim Schijf از هلند به مدت  7 دقیقه، فیلم «دسر تلخ بود» Amargo era el postre  به کارگردانی «دیه‌گو ه.کاترینیوک دی کویتانزو» Diego H. Katarniuk Di Costanzo از اسپانیا به مدت 20 دقیقه، فیلم «یک داستان وارونه» An upside-down tale به کارگردانی «انیس پینتور سیرا»Inés Pintor Sierra  و «پوبلو سانتیدراین» Pablo Santidrián از اسپانیا به مدت  13 دقیقه، فیلم «شهر گربه» The cat's town  به کارگردانی «کارمن کورونادا» Carmen Coronada از مکزیک به مدت 16 دقیقه، فیلم «دوراهی» Dilemma به کارگردانی امید شمس از ایران به مدت 20 دقیقه، فیلم «کلاس دوم» 2nd Class به کارگردانی «جیمی اُلسون» Jimmy Olsson از سوئد به مدت 14 دقیقه، فیلم «این هیچ سرزمینی نیست» This No Land به کارگردانی «الکساندر دیکومر» Alexander Decommere از بلژیک به مدت 16 دقیقه، فیلم «کت آبی» The Blue Cape به کارگردانی «الکساندرا لوپز» Alejandra López از پورتوریکو به مدت 5 دقیقه، فیلم «آنتولا» Antxoni به کارگردانی «روبین ساینز» Ruben Sainz از اسپانیا به مدت 15 دقیقه، فیلم «سیاه چاله» Black Hole به کارگردانی «نیکولاس اُچاروف» Nicholas Ovcharov از اکراین به مدت 8 دقیقه، فیلم «پرواز ناته‌ئو» Fly Mateo به کارگردانی «والریا کوریوگا» Valérie Quiroga از اسپانیا به مدت 8 دقیقه، فیلم «تنگنا» Bottleneck به کارگردانی «مانس برتاس» Måns Berthas از سوئد به مدت 8 دقیقه، فیلم «چون گناه کرده‌ام» Perchè ho peccato به کارگردانی «جیوانی دی ناتالی» Giovanni Di Natale از ایتالیا به مدت 6 دقیقه، فیلم «گمشدن و پیداشدن» Lost & Found به کارگردانی «سوامانتا گوش» Sumanta Ghosh از هندوستان به مدت  10 دقیقه و همچنین فیلم «ویلچر هارلی» Harley Wheelchair به کارگردانی «نیلس سابه» Niels Sabbe از بلژیک به مدت 11 دقیقه.

چهارمين جشنواره بین‌المللی فيلم «سليمانيه» توسط کمپانی سینمایی «مستی فیلم» با مدیریت «فؤاد جلال»، با ریاست «ملا بختیار» مسئول بخش حمایتی این جشنواره و از شخصیتهای برجسته سیاسی اقلیم کُردستان، با مدیریت هنری «دانر عمر فارس»، با مدیر برنامه‌ریزی خانم «لینا رضا» و با نمایش 134 فیلم‌ از کارگردانان 79 کشور جهان؛ در دو بخش رقابتی «سینمای جهان» (بین‌الملل) و بخش رقابتی «سینمای کُردی» (ملی) و همچنین برپایی کارگاه‌های تخصصی سینمایی و نشست تولید مشترک؛ با شعار «سرطان زمین»؛ در 5 سالن سیتی سینما، سینما سالم، سالن «ئه‌من سوور» و همچنین تالار هنر در شهر سليمانيه در اقلیم کردستان عراق برگزار شد.

 

 

مدیریت روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه.

اکران فیلم‌های شاخص سال 2019 جهان در چهارمین جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه

منصور جهانی ـ فیلم‌های شاخص سال 2019 جهان در بخش رقابتی اصلی «سینمای جهان» در چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه روی پرده رفتند و جایزه صنوبر طلایی و نقره‌ای این رویداد سینمایی را دریافت کرد. 

به گزارش ستاد خبری چهارمين جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه، فیلم‌های شاخص سال 2019 جهان از جمله برنده نخل طلای بهترین فیلم و برنده جایزه هیأت داوران بخش «نوعی نگاه» از هفتاد و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم «کن» فرانسه، به نمایش در آمده در بخش رقابتی اصلی شصت و نهمین جشنواره بین‌المللی فيلم «برلیناله»، کاندید بهترین فیلم از هفتاد و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فيلم «ونیز» در ایتالیا، برنده جوایز اصلی بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای چین و ... در بخش رقابتی اصلی «سینمای جهان» (بین‌الملل) در چهارمین جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه Slemani روی پرده رفتند و جایزه صنوبر طلایی و نقره‌ای این رویداد سینمایی را دریافت کرد. 

اعضای داوران بخش رقابتی اصلی فیلم‌های سینمایی «سینمای جهان»، شامل آثار بین‌الملل و ملی چهارمین جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه عبارت بودند از: «هینز هرمانس» Heinz Hermanns دبیر جشنواره بین‌المللی فيلم CEO و دبیر جشنواره بین‌المللی «اینتر فیلم» برلین ـ رئیس هیئت داوران از آلمان، خانم پوران درخشنده فیلمنامه‌نویس، کارگردان و تهیه‌کننده از ایران، «آدریان بیلیچ» Adrian Belic ـ کارگردان، مدیرفیلمبرداری و تهیه‌کننده از آمریکا با سابقه یک نامزدی اسکار، «یوهانی آلنن» Juhani Alanen ـ مدیر اجرایی جشنواره بین‌المللی فيلم «تمپره» Tampere از فنلاند و خانم «زلفیه آکولاک» Zülfiye Akkulak ـ مدیر فیلم و رسانه و رئیس کمپانی «نوا فیلم» برلین از آلمان.

فیلم‌هایی که در بخش رقابتی اصلی «سینمای جهان» در چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه روی پرده رفتند، عبارت بودند از: فیلم سینمایی «پارازیت» (انگل) PARASITE به کارگردانی «بونگ جون ـ هو» از کشور کره جنوبی؛ برنده نخل طلای بهترین فیلم هفتاد و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم «کن» فرانسه، اکران شده در جشنواره‌های بین‌المللی فيلم مونیخ در آلمان، سیدنی در استرالیا، ونکوور و تورنتو در کانادا و برنده جایزه صنوبر نقره‌ای بهترین فیلمنامه جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه، فیلم سینمایی «داستان سه خواهر» A Tale of Three Sisters به کارگردانی «امین آلپر» Emin Alper از کشورهای ترکیه، آلمان، هلند و یونان؛ به نمایش در آمده در بخش رقابتی اصلی شصت و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فيلم «برلیناله» در آلمان، برنده جایزه بهترین کارگردانی، بازیگری، موسیقی و فیپرشی از جشنواره بین‌المللی فيلم استانبول در ترکیه، برنده جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره بین‌المللی فيلم سارایه‌گو از صربستان و برنده جایزه صنوبر زرین بهترین فیلم و جایزه صنوبر نقره‌ای بهترین بازیگر زن برای «جَمیره اِبوزیه» Camere Ebuzziya از جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه، فیلم سینمایی «قصر شیرین» Castle of Dreams به کارگردانی رضا میرکریمی از ایران؛ برنده جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد برای حامد بهداد از بخش مسابقه اصلی بیست و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای در چین، جایزه اصلی بهترین کارگردان و بهترین فیلم از نگاه منتقدان دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های هنری «باتومی» در گرجستان و برنده جایزه صنوبر نقره‌ای بهترین کارگردانی جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه.

در بخش رقابتی اصلی «سینمای جهان» (بین‌الملل) در جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه چندین اثر سینمایی دیگر نیز به نمایش درآمدند، از جمله؛ فیلم سینمایی «بدرود پسرم» So Long my Son به کارگردانی «وانگ ژیائوشوای»Xiaoshuai Wang از چین؛ برنده جوایز بهترین بازیگری مرد از در بخش رقابتی اصلی شصت و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فيلم «برلیناله» و کاندید چندین بخش اصلی جوایز آسیا پسیفیک در استرالیا، فیلم سینمایی «راننده اسکریو» Screwdriver به کارگردانی «بسام جبراوی» Bassam Jarbawi از فلسطین؛ کاندید بهترین فیلم از هفتاد و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فيلم «ونیز» در ایتالیا و برنده جایزه صنوبر نقره‌ای ویژه هیئت داوران جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه، فیلم سینمایی «نماینده» The Delegation به کارگردانی «بوجار علیمانی» Bujar Alimani از آلبانی؛ برنده جایزه صنوبر نقره‌ای بهترین بازیگر مرد برای «ویکتور ژوستی» Victor zhusti از جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه، فیلم سینمایی «بی صدا» The Mute به کارگردانی «بارتوز کونوپکا» Bartosz Konopka از کشورهای لهستان و بلژیک؛ برنده جایزه صنوبر نقره‌ای بهترین فیلمبرداری برای «جاسک پودگورسکی» Jacek Podgorski از جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه، فیلم سینمایی «آتش سر خواهد گرفت» Fire will come به کارگردانی «اولیور لاکس» Oliver Laxe از کشورهای اسپانیا، فرانسه و لوگزامبورگ؛ برنده جایزه هیأت داوران بخش «نوعی نگاه» هفتاد و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم «کن» فرانسه و فیلم سینمایی «هیأت» به کارگردانی «» برنده جایزه بزرگ ورشو در لهستان، فیلم سینمایی «آمینه» Amina به کارگردانی «ایمن زیدان» Ayman Zeidan از کشور سوریه؛ دیپلم افتخار صلح از سی و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر در کشور ایران و همچنین فیلم سینمایی «خودی‌ها» Insiders به کارگردانی «حسین کارابای» Hüseyin Karabey از کشور ترکیه.

چهارمين جشنواره بین‌المللی فيلم «سليمانيه» توسط کمپانی سینمایی «مستی فیلم» با مدیریت «فؤاد جلال»، با ریاست «ملا بختیار» مسئول بخش حمایتی این جشنواره و از شخصیتهای برجسته سیاسی اقلیم کُردستان، با مدیریت هنری «دانر عمر فارس»، با مدیر برنامه‌ریزی خانم «لینا رضا» و با نمایش 134 فیلم‌ از کارگردانان 79 کشور جهان؛ در دو بخش رقابتی «سینمای جهان» (بین‌الملل) و بخش رقابتی «سینمای کُردی» (ملی) و همچنین برپایی کارگاه‌های تخصصی سینمایی و نشست تولید مشترک؛ با شعار «سرطان زمین»؛ در 5 سالن سیتی سینما، سینما سالم، سالن «ئه‌من سوور» و همچنین تالار هنر در شهر سليمانيه در اقلیم کردستان عراق برگزار شد.

 

 

مدیریت روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فيلم سليمانيه.

ناظم دباغ: موضع‌گیری اقلیم کردستان در مسائل کُردها در چهارچوب قوانین‌ عراق است

کُردپرس: سرویس عراق و اقلیم کُردستان ـ «ناظم دباغ» نماینده حکومت اقلیم کردستان عراق در ایران گفت: اقلیم کُردستان دولتی در چهارچوب قوانین کشور عراق است به همین دلیل نمی‌تواند خارج از سیاست خارجی و سیاست دفاعی که دولت عراق وضع کرده است، کاری انجام دهد و باید پایبند به قوانین باشد. 
«ناظم دباغ» نماینده اقلیم کُردستان‌ عراق در ایران در گفت‌وگو با کُردپرس ضمن پاسخ به این‌ سوال که برخی واکنش پارلمان و دولت اقلیم کُردستان نسبت به حمله ترکیه به کردستان سوریه را ناکافی می‌دانند، اظهار کرد: دولت اقلیم کُردستان نماینده منافع امروز و آینده مردم کُرد در چهارچوب قانون اساسی عراق است، لذا نمی‌تواند احساساتی تصمیم‌گیری کند، بلکه تلاش می‌کند با استراتژی صحیح ارتباطات خود با کشورهای منطقه را حفظ نموده و از منافع کُردها دفاع کند.
وی ادامه داد: اقلیم کُردستان‌ جغرافیای ناقصی دارد و به همین‌خاطر نمی‌تواند از چهارچوب قانونی خود در میان چهار کشور منطقه خارج‌ شود. اما مردم اقلیم کُردستان در نشان دادن احساساتشان آزاد هستند.
«ناظم دباغ» با پرسش این‌ سوال که مگر شهروندان اقلیم کُردستان از دولت معیشت و گذران زندگی نمی‌خواهند؟ توضیح داد: ما چگونه باید نیازمندهای خودمان‌ را تامین کنیم؟ مگر غیر از این است که احتیاجات ما یا از ایران و یا از ترکیه وارد می‌شوند. 
وی درباره سیاست اقلیم کُردستان در خصوص موضع‌گیری درباره حملات ترکیه به شمال سوریه، خاطرنشان کرد: دولت اقلیم کُردستان باید سیاست متعادلی به نسبت منافع مردم‌ اقلیم کُردستان داشته باشد به همین خاطر اقلیم کُردستان از طرف‌ها می‌خواهد هر چه زودتر درگیری‌ها متوقف شود و از طریق گفت‌وگو و در چهارچوب قانون اساسی کشورهایی که کُرد در آن زندگی می‌کنند، کُردها بتوانند به حقوق خود برسند و مشکلاتشان حل شود.
«ناظم دباغ» با اشاره به برخی انتقادها از دولت اقلیم کُردستان، گفت: مردم‌ نباید مانند ترامپ فکر کنند که کُرد در جنگ جهانی اول و دوم به آمریکا کمک نکرده‌ است. مگر کُرد صاحب دولت است و ارتش مستقلی دارد که تحت عنوان ارتش کُرد در جنگی مشارکت کند. کُردها شهروند هر یک از کشورهای منطقه هستند و لباس سربازی هر کدام از آن‌ها را بر تن دارند و هر جا ارتش این کشورها جنگیده است، حتما کُردها نیز در آن ‌حضور داشته‌اند؛ به همین‌خاطر، اقلیم کُردستان باید نسبت به چهارچوب سیاست و قوانین عراق تصمیم‌گیری نماید.

لینک خبر: 
http://kurdpress.com/details.aspx?id=165320

تورج اصلانی جایزه بهترین فیلمبرداری جشنواره بین‌‌‌المللی فيلم «آزادی» آمریکا را گرفت

تورج اصلانی جایزه‌اش را به مقاومت قهرمانانه مردم کردستان سوریه و کودکان روژئاوا تقدیم کرد

منصور جهانی ـ تورج اصلانی با مدیرفیلمبرداری فیلم سینمایی «14 جولای»؛ جایزه بهترین فیلمبرداری جشنواره بین‌‌‌المللی فيلم «آزادی» آمریکا را از آن خود کرد و آن را به مقاومت قهرمانانه مردم کردستان سوریه و کودکان روژئاوا تقدیم کرد.

فیلم سینمایی «14 جولای» (14 تیرمه Tîrmeh) 14 July به کارگردانی هاشم آیدمیر Hashim Aydemir، به تهیه‌کنندگی ممد حسام‌الدین یورک Mehmet Husamettin Yurek از کمپانی سینمایی «یاپم 13» Yapim 13 و با مدیرفیلمبرداری تورج اصلانی فیلمبردار بین‌‌المللی سینمای ایران، محصول کشورهای آلمان و ترکیه؛ در جدیدترین حضور بین‌المللی خود در بخش رقابتی جشنواره بین‌‌‌المللی فيلم «آزادی» Freedom در ایالت کارولینای جنوبی در آمریکا روی پرده رفت و جایزه بهترین فیلمبرداری برای تورج اصلانی و جایزه بهترین فیلم این رویداد سینمایی را تصاحب کرد.

تورج اصلانی جایزه بهترین فیلمبرداری جشنواره بین‌‌‌المللی فيلم «آزادی» آمریکا را به ملت صلح طلب کردستان و بخصوص مقاومت قهرمانانه مردم کردستان سوریه و کودکان روژئاوا تقدیم کرد.

فیلم سینمایی «14 جولای» در نخستین حضور بین‌المللی خود در بخش رقابتی فیلم‌های بلند «سینمای کُردی» در پنجمین جشنواره بین‌‌‌المللی فيلم «دهوک» Duhok در اقلیم کردستان روی پرده رفت و جایزه ویژه هیئت داوران این جشنواره به خاطر فیلمبرداری بسیار چشمگیر و استایل تصویری برجسته؛ به تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری این اثر سینمایی اهدا شد و همچنین مجموعه بازیگران این فیلم نیز به طور مشترک جایزه بهترین بازیگری این دوره از جشنواره را به‌دست آوردند.

«14 جولای» تاکنون در 17 جشنواره بین‌المللی روی پرده رفته است، از جمله؛ اکران ویژه در بخش «سینما جهان» در بیست و پنجمین دوره جشنواره بین‌‌‌المللی فيلم «كمرايميج» CAMERIMAGE جشنواره تخصصي فيلمبرداران سينمای جهان در کشور لهستان، جشنواره بین‌‌‌المللی فيلم «لا پاز» La Paz در کشور بولیوی، جشنواره بین‌‌‌المللی فيلم «آلترناتیو» Alternative در شهر تورنتو در کشور کانادا، جشنواره بین‌‌‌المللی فيلم «اسکاندیناوی» SCANDINAVIAN در کشور فنلاند، جشنواره بین‌‌‌المللی فيلم «ریودوژانیرو» در کشور برزیل، جشنواره بین‌‌‌المللی فيلم «دنیای اجتماعی» Social World در کشور ایتالیا، جشنواره بین‌‌‌المللی فيلم «میلان» در کشور ایتالیا، جشنواره فیلم کُردی «تگن» Tagen هامبورگ، جشنواره فیلم کُردی برلین، جشنواره فرهنگ کُردی نورمبرگ در کشور آلمان، جشنواره فیلم کُردی لندن در کشور انگلستان، جشنواره فیلم کُردی استانبول در ترکیه و ... .

این فیلم با حضور در این رویدادهای سینمایی چندین جایزه را نیز از آن خود کرد است، از جمله؛ جایزه بهترین فیلمبرداری برای تورج اصلانی و بهترین بازیگری مرد از جشنواره بین‌‌‌المللی فيلم «کرالا» در کشور هندوستان، جايزه ویژه خلاقيت در سومین جشنواره بین‌المللی فيلم «سليمانيه» در اقلیم کردستان عراق، جایزه بهترین کارگردانی اول در جوایز فيلمبرداران در کشور کانادا، جوایز بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگری مرد، بهترین زن، بهترین طراحی صدا برای بهمن اردلان، بهترین مدیر فیلمبرداری برای تورج اصلانی، نقش مکمل، طراحی لباس و ... از جشنواره بین‌‌‌المللی فيلم «پنج قاره» در کشور ونزوئلا و ...

فیلم سینمایی «14 جولای» به مدت سه ماه، در 145 سالن سینمایی در کشورهای مختلف اروپایی روی پرده رفت و مورد استقبال علاقمندان به سینما قرار گرفت.

 

 

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی